Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 18 september

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte måndagen den 18 september om bland annat följande ärenden:

Samarbetsavtal om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen i Egentliga Finland: Lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (935/2022) har ändrats från början av 2023. Den mest väsentliga förändringen är att välfärdsområdet numera är lagstadgad samserviceaktör i stället för kommunerna. I och med lagändringen är de lagstadgade samserviceaktörerna utöver välfärdsområdet FPA, AN-byrån och kommunerna som deltar i kommunförsöket med sysselsättning. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna samarbetsavtalet.

Kompletteringsval, tekniska nämnden: Tiina Torkkeli-Pitkäranta (Centern) har med hänvisning till kommunallagen § 70 anhållit om avsked per 15.9.2023 från sitt förtroendeuppdrag som ordinarie medlem i tekniska nämnden. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Torkkeli-Pitkäranta beviljas befrielse från sitt förtroendeuppdrag och att ny medlem väljs (Helena Tornberg, C).

Utse rekryteringsgrupp, bibliotekschef: Kommunens nuvarande bibliotekschef kommer gå i pension från 1.4.2024. Kommunstyrelsen beslutade att utse en rekryteringsgrupp (Kristina Hakola-Wass, VF och Ghita Edmark, SFP) som tillsammans med bildningschefen och ekonomi- och personalchefen handhar rekryteringsprocessen. Bildningschefen befullmäktigas att vid behov kunna förlänga ansökningstiden.

Utlåtande angående servicestrategi för Egentliga Finlands välfärdsområde: Egentliga Finlands välfärdsområde anordnar en utlåtanderunda i anknytning till utarbetandet av servicestrategin. Servicestrategin är en plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas i Egentliga Finlands välfärdsområde. Kimitoön lyfter i sitt utlåtande fram betydelsen av att beakta tvåspråkighet, skärgårdsförhållanden och långa avstånd. Utlåtandet godkändes med ändringar.

Mötesprotokollet hittar du senare här: