Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 12 februari

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte måndagen den 12 februari om bland annat följande ärenden:


Kompletteringsval, koncernbolag

Kommunstyrelsen beslutade att utföra valet av styrelsemedlemmar till Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy på nytt på grund av formfel. Till det förnyade Kimitobackens styrelse valdes Johan Fredriksson, Riitta Lappalainen och Jari Lehtivaara. Till suppleant valdes Fredrik Lauren. Från 1.1.2024 har Dalsbostäder Oy Ab fusionerats med Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö, så att Dalsbostäder fusionerats in i Kimitobacken.


Utlåtande om behov av miljökonsekvensbedömning, Destia Oy:s planerade täktverksamhet i Galtarby

En privatperson och 32 andra undertecknare har 27.10.2023 bett NTM-centralen i Egentliga Finland fatta beslut om huruvida den marktäkt som Destia Oy planerar i Galtarby i Kimitoöns kommun förutsätter tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning i ett enskilt fall. Innan NTM-centralen i Egentliga Finland fattar beslut, begär den utlåtande av Kimitoöns kommun och Egentliga Finlands Förbund. Destia Oy har i december lämnat in en utredning om projektet, samt kompletterat utredningen. Kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd gav 29.1.2024 sitt utlåtande.

Kommunstyrelsen gav under sitt möte 12.2.2024 utlåtande, där man ber Närings- miljö- och trafikcentralen att i sin bedömning avväga i vilken grad transportrutterna av stenmaterialet kan påverka naturvärden, människors hälsa, levnadsvillkor, trivsel samt samhällsstruktur, landskap, stadsbild och kulturarv.  Samtidigt önskar Kimitoöns kommun betona att den är medveten om vikten av att balansera ekonomiska fördelar med ansvarsfull hantering av miljöaspekterna.


Förklaring till regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har kommit en förvaltningsklagan gällande brister i kommunala protokoll i Kimitoöns kommun. Innan ärendet avgörs har Regionförvaltningsverket gett Kimitoöns kommun ett tillfälle att lämna en skriftlig förklaring.

Under måndagens möte behandlade kommunstyrelsen sin redogörelse, som beskriver hur kommunens protokollstruktur gradvis ändrats från januari 2023. Man införde en omvänd struktur på protokollen, där beslutet kommer först, därefter förslaget och under det beredningstexten. I samband med den omvända strukturen tillkom också en ny punkt som kallats ”sammandrag av beredningen”. Förändringen gjordes för att underlätta läsningen av föredragningslistor och protokoll, också för invånare och media.

Den skriftliga förklaringen är inlämnad till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.


Mötesprotokollet hittar du här:
Protokoll, kommunstyrelsen 12.2.2024(gå till extern sida)