Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 4 mars

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte måndagen den 4 mars om bland annat följande ärenden:


Utvärdering av välfärdsberättelsen

Kommunens välfärdsberättelse är ett verktyg för planeringen, uppföljningen, utvärderingen och rapporteringen av välfärdspolitiken. Berättelsen beskriver kommuninvånarnas hälsa och välfärd, samt ändringar och utvecklingsbehov av faktorer som påverkar den.

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att välfärdsberättelsens mellanrapport för åren 2022–2023 antecknas för kännedom.


Utvärdering av kommunstrategin

Kommunstrategin styr kommunens verksamhet, prioriteringar och ekonomiplanering. I budgeten omvandlas strategin till konkreta årliga mål och åtgärder, vilka utvärderas i bokslut.

Kommunstyrelsen utvärderade strategin och föreslår för fullmäktige att utvärderingen antecknas för kännedom.

Val av fadder för ungdomsfullmäktiges representant, kommunstyrelsen

Ungdomsfullmäktige har egna representanter med yttrande- och närvarorätt i kommunstyrelsen, nämnder och skolsektioner. Sedan december 2022 är Kimitoöns kommun med i UNICEFs verksamhetsmodell Barnvänlig kommun, och därmed är ett av kommunens mål att förstärka barn och ungas delaktighet. För att främja detta väljs en fadder för varje ungdomsfullmäktiges representant. Faddern kan tillsammans med ungdomsrepresentanten förbereda sig inför möten, svara på frågor samt stödja den unga i att aktivt delta i den kommunala beslutsprocessen.

Till fadder för ungdomsfullmäktiges representant valde kommunstyrelsen Eva-Stina Hellbom.

Mötesprotokollet hittar du senare här:

Protokoll(gå till extern sida)