Gå till innehållet

Tillstånd och anmälan

Miljövården övervakar och främjar en hälsosam, trivsam och stimulerande livsmiljö för kommunens invånare.

Som tillstånds- och tillsynsmyndighet handhar vi bland annat:

Miljötillstånd

Miljötillstånd behövs för verksamhet som belastar miljön. Behovet av miljötillstånd finns definierat i miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen. En del av miljötillstånden beviljas av regionförvaltningsverket.

Vattenbyggnad och muddring

Muddringsanmälan behandlas av Egentliga Finlands närings-, trafik, och miljöcentral och vid muddringar som kräver tillstånd behandlas tillståndsansökan av regionförvaltningsverket. Med muddring avses maskinellt avlägsnande av bottensediment från ett vattenområde.

  • Under 500 m3 kräver en skriftlig anmälan till Egentliga Finlands närings-, trafik, och miljöcentral.
  • Över 500 m3 kräver alltid tillstånd från regionförvaltningsverket.

Muddringsanmälan skall göras i god tid innan muddringen påbörjas, dock senast 30 dygn före denna tidpunkt. Du bör överenskomma om muddringsarbetet med vattenområdets ägare och gärna också informera grannarna.

Muddringsarbetet utförs på hösten eller vintern (1.9-30.4) då olägenheterna av arbetet är som minst. Muddringsmassorna bör bredas ut på egen mark ovanom högsta högvattennivån

För omfattande slåtter av vass eller annan vattenväxtlighet ska en skriftlig anmälan göras till Egentliga Finlands närings-, trafik, och miljöcentral. Centrala föreskrifter om muddring och andra vattenbyggnadsåtgärder finns i vattenlagen.

Marktäktsverksamhet

För tagande av marksubstans såsom grus, sand, mull, lera och berg behövs ett tillstånd för marktäktsverksamhet. För tagande av substanser för husbehov behövs inte alltid ett egentligt tillstånd, men man ska ändå alltid vara i kontakt med miljövårdsmyndigheten gällande t.ex. anmälningsplikten i sådan verksamhet.

Om tillståndsansökan för marktäktsverksamhet samt ansökans innehåll stadgas i marktäktslagen och -förordningen.

Bulleranmälan

Tillfällig verksamhet som förorsakar buller eller skakningar skall anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten. En skriftlig anmälan skall göras i god tid innan åtgärden vidtas eller verksamheten inleds, dock senast 30 dygn före denna tidpunkt.

Miljövårdsmyndighetens taxa

Ta kontakt