Gå till innehållet

Mikro- och småföretagens ansvar

Materialet på den här sidan har producerats som en del av MÅSSE-projektet (Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt). Kimitoöns kommun genomförde projektet i samarbete med Skärgårdshavets biosfärområde och Pargas stad under perioden 14.3.2022–30.6.2023.

MÅSSE-projektet fokuserade på mikro- och småföretagens miljöansvar och miljöpåverkan i Skärgårdshavsregionen, samt möjligheterna att utveckla affärsverksamheten i en miljövänlig och ekonomiskt lönsam riktning. Informationspaketet på den här sidan riktar sig till mikro- och småföretag i Skärgårdshavsregionen. Materialet förklarar kort vad företagsansvar innebär ur ett mikroföretags perspektiv, och hur du kan utvärdera ditt eget företags ansvar. Informationspaketet ger också praktiska tips om hur du omsätter utsläpp till besparingar samt hur du främjar miljöansvar och hållbara åtgärder i din egen verksamhet.

Materialet:

1. Många bäckar små blir en stor å – ansvarsfulla mikroföretagare i skärgården spelar också stor roll

I Skärgårdshavet bygger nästan all företagsverksamhet på naturmiljön och ekosystemtjänster, antingen direkt eller indirekt. Skärgårdshavets natur och dess ekosystem erbjuder företagen såväl vackra landskap, råvaror, ren luft och näringsämnen ur marken som artrikedom och lugn i naturen. Skärgårdsupplevelser lockar både turister och åretruntboende med olika behov, och på detta sätt ger naturen i Skärgårdshavet arbete till mikroföretagen i de många olika branscher som finns i området. All företagsverksamhet inverkar i sin tur också på tillståndet i naturmiljön, och även företagarna i området kan genom sina beslut påverka och delta i uppbyggnaden av en hållbarare framtid.

Vad innebär ansvarsfull företagsverksamhet ur mikroföretagarens synvinkel?  

Med företagsansvar avses i allmänhet att hållbar utveckling främjas i ett företag: ett ansvarsfullt företag följer samhällets regler och författningar, respekterar människorna och beaktar miljöns bärkraft i sin affärsverksamhet. Ett ansvarsfullt företag har dessutom en transparent verksamhet och det krävs ansvarsfullhet också av företagets samarbetspartner och entreprenadkedjor. 

Den miljöbelastning som uppstår av en enskild mikroföretagares affärsverksamhet är ofta liten, och det kan kännas utmanande och till och med betydelselöst att försöka påverka miljöns tillstånd genom den egna verksamheten. Det lönar sig inte att granska mikroföretagarnas miljöpåverkan och möjligheter att agera hållbart och ansvarsfullt ur endast en aktörs perspektiv, utan situationen behöver utformas på en bredare skala. I Skärgårdshavets område finns några tusen mikroföretag som tillsammans årligen betjänar hundratusentals, om inte miljoner, besökare och boende i området (*. Även en liten aktör kan således genom sina handlingar vara betydelsefull, och ju fler av oss som förstår våra egna insatser för ökad ansvarsfullhet, desto bättre kan vi tillsammans stärka och upprätthålla en kontinuitet i den gemensamma livskraften för naturmiljöerna och människorna.

Ansvarsfullhet stärker konkurrenskraften 

För stora företag finns det redan lagstiftning om ansvarsrapportering, men i framtiden kommer strängare rapporteringskrav även att omfatta mindre företag. Utöver lagstiftningen är allt fler kunder numera intresserade av vad de tjänster eller produkter som de använder har för miljöpåverkan. Konsumenterna väljer tjänster av sådana företag som på ett tillförlitligt sätt kan berätta om ansvar och påverkan i den egna verksamheten. 

Genom att agera och formulera det egna företagets ansvarsfilosofi och insatser för ökad ansvarsfullhet, kan de företag som befinner sig mitt i den underbara naturen i Skärgårdshavet stärka sina kundrelationer och sin konkurrenskraft. Ansvarsfullheten kan i bästa fall också leda till tydliga besparingar för företaget. Om dina verksamhetslokaler värms med el och förbrukar energi motsvarande 25 000 kWh/år, kan du spara ca 600 euro per år genom att byta värmekälla till en luftvärmepump.(**   

Företagsansvaret får dock inte vara påklistrat eller bestå av enstaka handlingar, utan ansvarsfullheten måste genomsyra företagets hela verksamhet. I praktiken kan företagsansvar realiseras på många sätt. Det väsentliga är att inordna företagsansvaret på ett lämpligt sätt i företagets egen verksamhet.

På de här sidorna har vi samlat information om företagsansvar för mikroföretagarna i Skärgårdshavet. Med hjälp av dessa tre koncept får du förståelse för det egna företagets miljöpåverkan och du får kunskap om hur du kan bygga en bro till en ansvarsfullare morgondag: 

 • 2. Bedöm hur ansvarsfullt ditt företag är: i denna artikel berättar vi kort vad som innefattas i företagsansvaret, särskilt med tanke på miljöansvar och hur ansvarsfullheten i det egna företaget kan bedömas.
 • 3. Så här minskar du både utsläppen och kostnaderna: denna artikel innehåller praktiska tips om små saker du kan göra för att ditt företag ska bli ansvarsfullare.
 • 4. Lämna ett positivt handavtryck: i denna artikel tas kort upp hur företaget kan göra ännu mer och lämna efter sig naturpositiva effekter.

UPPGIFT: Hur skulle en hållbar företagsverksamhet se ut för dig? Hur skulle en verksamhet som inte alls producerar några utsläpp eller belastar naturen se ut? Beskriv en framtidsbild som känns motiverande och spännande – en sådan som du vill sträva mot.

(* År 2020 registrerades sammanlagt 3,9 miljoner besökare i Ålands och Åbolands skärgårdsområde. Uppgifterna bygger på Telias mobildata. Ytterligare information finns på Nordiska Skärgårdssamarbetets webbsidor(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).

(** Besparingskalkyl för luftvärmepump(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)


2. Att se sig själv i spegeln är också att handla – bedöm hur ansvarsfullt ditt företag är

I det här avsnittet har vi samlat information om företagens miljöansvar och miljöpåverkan. Hurdana miljökonsekvenser har företagsverksamheten på det lokala planet i Skärgårdshavet? Hurdana globala effekter har de egna produktions- och värdekedjorna? Avsnittet innehåller tips för bedömning av hur ansvarsfullt det egna företaget är samt om olika beräkningsmetoder.

Skärgårdshavets småföretagares värdekedja

Hur påverkar företagsverksamhet miljön? 

Företagsverksamhet påverkar miljöns tillstånd på många sätt. Effekterna kan vara såväl negativa som positiva. Vid bedömningen av ett enskilt företags miljöpåverkan är det viktigt att granska livscykeln för företagets produkter och tjänster. Många betydande miljökonsekvenser uppstår inte i ett företags direkta verksamhet, utan indirekt i början eller slutet av livscykeln.  

De negativa konsekvenser som företagsverksamheten medför för naturen beror bl.a. på utsläpp av växthusgaser, sådan användning av mark- och vattenområden som splittrar ekosystemen, vattenförbrukning, förorening av jordmån och vatten, avfall och spridning av främmande arter. Alla miljökonsekvenser är också starkt sammankopplade.

Grundorsaken till den minskande biologiska mångfalden och klimatförändringen är dock överkonsumtion – vi använder naturresurserna snabbare än de hinner nybildas och vi använder dem till att producera nyttigheter på ett sätt som trappar upp den globala uppvärmningen.

På det lokala planet i Skärgårdshavet syns den belastning som orsakas av människans och företagens verksamhet som försämrat ekologiskt tillstånd och övergödning i havet, och dessutom som säsongsbetonad men betydande vattenförorening, uttorkade brunnar, nedskräpning, slitage och försämrade naturvärden. Dessutom är sanitetstjänsterna i skärgården begränsade och räcker inte till för att betjäna alla besökare under sommarsäsongen, och en del av avfallsvattnet rinner ut i vattenmiljöerna.

Miljöpåverkan från företagen i Skärgårdshavet syns inte endast i närmiljön. Livscykeln för småföretags produkter och tjänster sträcker sig ofta också geografiskt mycket långt, till andra kontinenter, eftersom mycket av de råvaror, material och varor som småföretagen använder har producerats långt från den egna verksamhetspunkten.  

Företagen kan påverka naturen också på ett positivt sätt t.ex. genom att förvalta eller restaurera livsmiljöer i företagets ägo eller genom att bekämpa spridningen av främmande arter. Läs mer om naturpositiva handlingar i del 4 längre ner på sidan.

Hur kan man bedöma ansvarsfullheten och miljöpåverkan i det egna företaget?

I början kan det kännas svårt att få en uppfattning om det egna företagets ansvarsfullhet och miljöpåverkan. Det finns inte heller några enkla tumregler för bedömningen av ansvarsfullheten, eftersom det finns många olika slags ansvarsfullhetsmätare. Aspekterna på ansvarsfullhet behöver dessutom granskas utifrån de egna valmöjligheterna: tillgång, pris, enkelhet och olika behov påverkar företagens möjligheter att välja och agera ansvarsfullt.

Olika metoder för bedömning och beräkning av miljökonsekvenser utvecklas emellertid hela tiden. För stora företag är t.ex. beräkningen av koldioxidutsläppen välbekant, och beräkningsverktygen kan även anpassas för att användas av mikroföretag och småföretag. Som alternativ kan mikroföretagen också dra nytta av beräkningsverktyg som utvecklats för konsumenter, eftersom ett mikroföretags miljöpåverkan och åtgärder för ökad ansvarsfullhet ofta kan jämföras med hushållens verksamhet. Här presenterar vi några exempel på olika beräkningsmodeller. 

Beräkning av klimatavtrycket

Ett ofta använt verktyg för beräkningen av företags koldioxidfotavtryck är den s.k. Scope-modellen, där ett företags utsläpp delas in i tre kategorier: direkta utsläpp, utsläpp från inköpt energi och indirekta utsläpp. Till de direkta utsläppen räknas allt som ett företag äger eller besitter, såsom utsläpp från bilar. Till inköpt energi räknas bl.a. förbrukningsel, energi för uppvärmning och kylning. Indirekta utsläpp innefattar övriga utsläpp som uppstår i ett företags värdekedja, såsom köpta varor och tjänster och arbetsresor. Man kan försöka bedöma den egna företagsverksamheten utifrån de här tre kategorierna och beräkna hur mycket utsläpp som uppstår totalt.

Livscykelanalys av en produkt eller tjänst

Utöver klimatförändringarna finns det också andra miljöpåverkanskategorier, såsom vattenfotavtryck, övergödning, försurning, utarmning av naturresurser och förtunning av ozonskiktet. En annan allt vanligare metod för att bedöma miljöpåverkan är livscykelanalys (Life Cycle Analysis) och livscykelberäkningar. Med hjälp av en livscykelanalys kan man samtidigt ange flera utvalda miljökonsekvenser, som kan uppstå under en produkts eller en tjänsts hela livscykel. Livscykelanalysen kan användas för att identifiera olika miljökonsekvenser till stöd för såväl företag och myndigheter som beslutsfattare samt för att mildra miljökonsekvenserna.

Livscykeln för en produkt eller tjänst kan vara komplicerad och sträcka sig från råvaror till bearbetning och produktion, från handel till konsument och slutligen till återvinning eller bortskaffning. Olika miljökonsekvenser uppstår under hela livscykeln.

Beräkning av naturkonsekvenser

Utvecklingen är ännu i sin linda i fråga om hur företagens naturkonsekvenser och den biologiska mångfalden kopplas till livscykelberäkningar, men exempelvis S-gruppen har tagit sig an en sådan bedömning. Bedömningen som genomfördes tillsammans med Sitra och Jyväskylä universitet(gå till extern sida) visade att över 90 procent av S-gruppens ekologiska fotavtryck genom komplicerade anskaffningskedjor var beläget utanför Finland, bl.a. i områden kring ekvatorn och Medelhavet, samt i Indonesien och Brasilien. Beräkningsmodellen utvecklas och preciseras under ett projekt som pågår till 2025.

Oberoende av metod eller beräkningssätt behövs olika primärdata om företagets verksamhet för att företagets miljöpåverkan ska kunna definieras. Primärdata kan t.ex. vara uppgifter som bygger på mätningar eller beräkningar om el- eller vattenförbrukningen, andra uppgifter ur bokföringen eller information om underleverantörers verksamhetssätt.

Första gången kan det kännas svårt och tidsödande att samla in primärdata, men när uppgifterna har samlats in blir det lättare att följa upp dem i fortsättningen. När man beräknar ett företags miljöpåverkan, lönar det sig att utan alltför stort motstånd dra nytta av experttjänster.

Blev du intresserad av olika beräkningsmetoder? Här finns fler källor: 

UPPGIFT: Bekanta dig med det material som du hittar via länkarna ovan och fundera på vilket verktyg som bäst skulle hjälpa dig att bedöma hur ansvarsfullt ditt eget företag är? Är ett beräkningsverktyg för företag eller ett för privatpersoner lämpligast för ditt företag?


3. Även små insatser gör skillnad – så här minskar du både utsläppen och kostnaderna

I mikroföretags och små företags verksamhet syns ansvarsfullheten i de små handlingarna i vardagen. Köpa nytt eller reparera gammalt? Värma med elektriska värmeelement eller en luftvärmepump? Servera norskodlad lax eller lokalt fångad strömming? Även genom små insatser kan man förbättra sitt företags ansvarsfullhet, och det lönar sig att börja med sådant som känns lättast för företaget. 

Många mikroföretag som verkar i Skärgårdshavet fungerar redan ansvarsfullt på flera olika sätt – ibland utan att vara medvetna om det. I bästa fall ger ansvarsfullhet kostnadsbesparingar för det egna företaget och stöder samtidigt andra småföretagares verksamhet. I denna del hittar du tips om ansvarsfulla val som hjälper dig att komma igång. Dessa tips har samlats under olika teman. Med hjälp av tipsen kan du också verifiera och få bättre insikt i de ansvarsfulla lösningar som ditt företag redan har tagit i bruk.

Förbättra din energieffektivitet och ta tillvara svinnet

Att övergå till förnybara energiformer är ett effektivt sätt att minska företagets utsläpp av CO2, dvs. koldioxid. Exempel på förnybara energiformer är solenergi, vindkraft, vattenkraft, biomassa och geotermisk energi. 

Att byta till förnybar energi och förbättra energieffektiviteten är för företaget ett praktiskt sätt att delta i klimattalkot och samtidigt spara pengar. Fossila bränslen (olja, kol, fossilgas) är rätt billiga och de är enkla att distribuera, lagra och transportera. Men när de förbränns uppstår väldiga koldioxidutsläpp som driver på klimatuppvärmningen. 

Nedan har vi samlat ett antal tips som hjälper dig att främja en övergång till en utsläppssnålare företagsverksamhet som använder förnybar energi och ta till vara restenergi.

Prova åtminstone följande: 

 • Om du har ett traditionellt elavtal, byt ut det mot ett avtal om att köpa el producerad med förnybara energikällor.
 • Byt ut oljepannan eller de elektriska värmeelementen mot en luftvärmepump eller bergvärme. 
 • Hur skulle det vara med egen solel? Be några experter bedöma vad det skulle kosta att installera solpaneler.
 • Sänk temperaturen i uppvärmda utrymmen i lämplig mån: redan en sänkning av temperaturen med en grad kan minska energikonsumtionen och energikostnaderna kännbart. 
 • Ställ in temperaturen på det vatten som går ut i rörsystemet på 55–65 grader. Be också en rörmontör kontrollera vattenflödet – kan flödet sänkas?
 • Beakta den värme som alstras när maskiner används vid uppvärmningen av utrymmen. Om maskiner går på högvarv så att det blir hett i utrymmet kan du lugnt sänka uppvärmningseffekten. 
 • Kontrollera tätningarna i byggnaden och särskilt fönstren, och renovera vid behov.
 • Byt ut även det sista lysröret mot ett LED-lysrör. Använd rörelsekännare i belysningen.
 • Programmera apparater eller koppla flera apparater till samma strömställare så att det blir lättare att undvika elsvinn.   
 • Glöm inte den värmeenergi som människor alstrar. När du ordnar aktivitetsevenemang kan du ställa temperaturen ett par grader lägre. 

UPPGIFT: Välj tre åtgärder på listan som du ännu inte har genomfört men som du kan förbinda dig till från och med nästa vecka. Vilka är de och vems insats behöver du för att kunna genomföra dem?

Kräv mera av dina material, och ta tag i den cirkulära ekonomin

Med hjälp av cirkulär ekonomi kan man ta sig an de grundläggande orsakerna till klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och sinande naturresurser. Syftet med cirkulär ekonomi är att planera och framställa produkter och tjänster från grunden på ett sådant sätt att den belastning på miljön som produktionen och konsumtionen medför blir så små som möjlig och produkterna används och cirkulerar så länge som möjligt. Såväl små som stora företag kan dra nytta av den cirkulära ekonomin. I bästa fall medför en övergång till cirkulär ekonomi lägre kostnader och risker genom att den minskar beroendet av icke förnybara naturresurser. Även samarbete med olika företag, till exempel delade transporter och gemensamma investeringar, kan effektivisera den egna verksamheten och minska miljöeffekterna av verksamheten. På listan nedan hittar du tips för hur du kan dra nytta av cirkulär ekonomi och förändra din affärsverksamhet så att den blir hållbarare för planeten.   

Prova åtminstone följande: 

 • Följ åtminstone följande tre principer i din affärsverksamhet: minska, återanvänd och återvinn. Det vill säga minska konsumtionen när du kan, återanvänd allt som kan återanvändas och återvinn det som inte kan återanvändas. 
 • Kartlägg materialströmmarna i företagsverksamheten och utred miljöeffekterna av slutprodukten eller sluttjänsten med hjälp av livscykelkalkyl.   
 • Gav livscykelkalkylen dig nya insikter? Vilka av ditt företags miljöeffekter kan du lättast påverka på kort sikt? Och vad skulle du kunna göra på längre sikt? 
 • Utred möjligheterna att övergå till att använda mindre skadliga råvaror eller utnyttja biprodukter. Lättast sker detta genom att du börjar använda miljöcertifierade produkter.   
 • Hittar du förmånliga returmaterial? Användning av returmaterial är ett effektivt sätt att minska användningen av jungfruliga naturresurser.
 • Satsa på produkt- och tjänstedesign. Hurdana produkter som är så långlivade som möjligt och hurdana tjänster med nollutsläpp skulle ditt företag kunna erbjuda kunderna? 
 • Utveckla ditt företags upphandlingskompetens. Kräv ansvarsfullhet av underleverantörer och underentreprenörer.
 • Principen den enas avfall är den andras råvara kan möjliggöra besparingar för ditt företag. Utred om det hos något företag som du känner uppstår restmaterial som ditt företag skulle kunna använda.  
 • Säkerställ att material, produkter och resurser används effektivt till slutet av deras livscykel. Kasta inte bort, utan använd upp. 
 • Satsa på kundrelationerna – kan du i stället för att sälja nya produkter skapa mervärde genom att utveckla långvariga kundrelationer? Beakta kundernas respons och önskemål, och gör företaget mera serviceinriktat så att du får kunderna att återvända tack vare en högklassig kundbetjäning, inte nya produkter.    
 • Om du säljer produkter, gå in för sådana som är hållbart producerade, har lång livslängd och vid behov kan repareras när du väljer ditt sortiment. Sälj inte krimskrams.
 • Hyr, låna eller samäg maskiner och utrustning. Fundera på om du också själv kan sälja underhålls-, reparations eller leasingtjänster. 
 • Hur väl känner du din granne? Kan det bakom hörnet finnas kompetens som ditt företag skulle kunna dra nytta av i stället för kompetens som skaffas långväga ifrån. På så sätt kan du förkorta livscykeln för dina tjänster och stödja en lokal entreprenör.   
 • Minska på avfallet, och sortera det avfall som ändå uppkommer. Den nya avfallslag som trädde i kraft 2021 kräver att också små företag sorterar noggrannare än förut. Kan du sköta sorteringen tillsammans med andra företag i området?   

Ytterligare information om avfallslagen ur företagens synvinkel (på finska)(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).(gå till extern sida)

Hur avgör man om ett material är ansvarsfullt? 4 tips:

 1. Bedöm vilka miljöeffekter produktionen av materialet orsakar, såsom energi- och vattenförbrukning och markanvändning. 
 2. Bedöm hur väl materialet lämpar sig för ändamålet och vilket slitage det håller för. 
 3. Bedöm livslängden för råvaror eller material redan när du skaffar dem, och favorisera material med läng livslängd.
 4. Välj helst återvunna material och material som lämpar sig för återanvändning eller återvinning.

Förflytta dig utan att lämna spår

Kommunikationsmedlen hör till de störta källorna till koldioxidutsläpp. Genom att utveckla sätten att transportera personer och varor i ditt företag kan du med andra ord åstadkomma förändringar som har mycket stor betydelse för miljön. Noggrannast lönar det sig att granska de resor som du gör dagligen eller mycket ofta. Med hjälp av följande tips hjälper vi dig att bedöma vilka små insatser du kan göra för att minska de skadliga effekterna på miljön av dina resor. 

Prova åtminstone följande: 

 • Promenera eller åk cykel alltid när det är möjligt. Att färdas med hjälp av muskelkraft orsakar inga utsläpp, och du får samtidigt motion. 
 • Undvik framför allt flygresor och kryssningar, eftersom dessa orsakar de största utsläppen. Om du måste flyga, välj helst direktflyg och kontrollera också ansvarsfullheten hos de flygbolag du anlitar. 
 • Om ditt arbete omfattar mycket bilkörande, överväg att välja en elbil i stället för en bensindriven när du skaffar nästa bil. Du kan också konvertera din bensindrivna bil till en miljövänligare biogasbil till och med genast. Med hjälp av den Bilkalkylator(gå till extern sida) som utvecklats av Finlands klimatpanel kan du beräkna utsläppseffekterna av ditt bilkörande och bestämma vilket bilalternativ som är bäst för dig. 
 • Gynna kollektiva transporter och ordna med samåkning alltid när det är möjligt. 
 • Delta i beslutsfattandet i din region och hjälp till att utveckla bättre och utsläppssnålare sätt att förflytta sig i regionen. 
 • Se över logistikkedjorna för varor i ditt företag. Är det möjligt att gynna underleverantörer som transporterar sina varor med el- eller gasbilar?
 • Om de varor du köper kommer från en annan kontinent, transporteras de sjövägen eller med flygplan? Utsläppen kan granskas per tonkilometer: hur stora utsläpp uppkommer när ett ton varor transporteras en sträcka på en kilometer med olika transportmedel? Koldioxidutsläppen från ett stort containerfartyg är bara några procent av utsläppen av lastbils- eller flygfrakt. 
 • Utred om det finns hållbarare alternativ eller ansvarsfullare partner för varutransporterna. 
 • När man talar om utsläpp från transporter är distansen avgörande. Utred om de varor du behöver går att få på närmare håll.

Främja ett livsmedelssystem som är hållbart från jord till bord

Med livsmedelssystemet avses produktionen, distributionen och konsumtionen av livsmedel. Livsmedelssystemet är globalt sett en av de största orsakerna till klimatutsläpp och förlust av biologisk mångfald. Även om det är svårt att inverka på hur mat produceras på andra sidan jorden, har det betydelse för helheten hur var och en som producerar mat, tillhandahåller den och äter den agerar. 

De mest direkta miljöeffekterna av livsmedelsproduktionen uppkommer vid primärproduktionen i form av såväl växthusgaser som näringsämnen och gifter som läcker ut i vattenmiljön. I jämförelse med dessa är de utsläpp som härrör från transporter och förpackningar små. En del av maten hamnar dessutom i sopkärlen som så kallat matsvinn. Miljöeffekterna av produktionen av denna del har uppkommit helt i onödan. Ansvarsfullhet är likväl inte något som angår enbart producenterna, utan varje aktör i livsmedelssystemet kan påverka. Miljöeffekterna av de finska och de små lokala livsmedelskedjorna är lättare att kartlägga, och ansvarsfullhet är lättare att uppnå i korta kedjor.  

På listan nedan hittar du tips och idéer för hur ditt företag kan bidra till ett hållbarare livsmedelssystem.

Prova åtminstone följande:

 • Om det i din företagsverksamhet ingår försäljning av mat, kan du komponera menyn eller sälja produkter i samarbete med en lokal producent? Låt menyn vara flexibel och ändra den vid behov, så att producenten inte behöver förbinda sig att leverera konstanta mängder av olika råvaror.
 • Tillred och marknadsför vegetariska alternativ varje dag. Finns det också veganska alternativ på menyn? De utsläpp av växthusgaser som uppkommer vid köttproduktion är flerfaldiga jämfört med vegetarisk mat. Att servera eller sälja vegetarisk mat är därför ett enkelt sätt att främja ansvarsfullheten i ditt företag.     
 • Välj råvaror enligt säsong. Säsongsvaror är billigare och stöder naturens eget kretslopp.   
 • Servera och använd strömming, mört, lake och annan underutnyttjad vild fisk. På det sättet eliminerar du en stor mängd eutrofierande näringsämnen från vattnet. 
 • Om du serverar kött, kan du välja naturbeteskött från djur som betat på naturbeten och i traditionslandskap. Produktion av naturbeteskött är en miljögärning – genom att ha djuren på bete på öppna ängar och torrängar stöds mångfalden i skärgårdsnaturen. 
 • Fråga bekanta odlare hur mikroorganismerna i marken mår och hur det står till med vattenhushållningen på åkrarna. När mikroorganismerna i marken mår och fungerar väl blir näringen i marken tillgänglig för växterna utan att näringsämnen läcker ut i vattenmiljön. 
 • Kan du använda egen, en lokal handels eller en lokal producents överskottsmat? Kan du tillreda svinnmat eller sälja portioner av gårdagens mat billigare? 
 • Vilka sidoströmmar i matlagningen skulle du kunna utnyttja? Kan du använda broccolins blad till en grön smoothie eller till grönsakschips? 
 • Ge kunderna synlig information om var råvarorna kommer ifrån. Diskutera hållbar mat med kunderna som en gemensam angelägenhet och inte bara något som primärproducenten bär ansvar för.  
 • Diskutera med den lokala affären, transportföretaget, livsmedelsförädlaren och primärproducenten hur var och en kan agera ansvarsfullare i vårt gemensamma livsmedelssystem. 

RUTA: ”Om alla finländare åt en måltid baserad på en mörtfisk en gång i månaden, skulle det minska mängden alger i Östersjön med 80 miljoner kilo om året. Om dessa alger sätts i hinkar som ställs efter varandra når raden från Helsingfors till Paris.

Ta tag i företagets vattenansvar

Det effektivaste sättet att bidra till skyddet av Skärgårdshavet är att se till att där inte kommer ut läckage av näringsämnen från jord- och skogsbruket som orsakar övergödning i havet, eller havsförorenande kemikalier, gifter och mikroplast. Dessutom kan det under sommaren råda brist på sötvatten särskilt i skärgården, varför en sparsam användning av vatten har betydelse såväl för det egna företaget som för övriga aktörer och ekosystem i skärgården. Granska företagets vattenkonsumtion som helhet med beaktande av hela värdekedjan, och använd åtgärdstipsen i förteckningen nedan för att göra ditt företags vattenanvändning mera ansvarsfull. 

Prova åtminstone följande:

 • Undvik onödig gödsling av odlingar och se till att vattenhushållningen på åkrarna är i skick. Se också till att jorden är tillräckligt luftig, att mängden organiskt material är tillräcklig och att mikroorganismerna i jorden mår bra för att näringsämnena i åkern effektivt ska kunna upptas av växterna i stället för att de läcker ut i Skärgårdshavet.
 • Om ditt företag har verksamhet i ett strandområde, se till att allt avfall samlas in omsorgsfullt så att det inte hamnar i vattnet och omvandlas till mikroplast. Annars blir det betydligt svårare eller till och med omöjligt att få bort.
 •  Se till att främmande kemikalier och gifter inte hamnar i vattnet. Tvätta och underhåll båtar och maskiner på en särskild tvättplats så att främmande ämnen inte kommer ut i vattenmiljön. 
 • Kan du installera kranar och duschar som sparar vatten på företagets verksamhetsställe? Flödet i en dusch som uppfyller nuvarande standarder är 12 liter/minut. I vattensnåla modeller är flödet 8–9 liter/minut. Med hjälp av en vattensnål kran minskar användningen av tappvatten således av sig själv. 
 • Har du egen brunn eller eget reningsverk? Kontrollera att brunnen kan leverera tillräckliga mängder vatten av hög kvalitet och att reningsverkets kapacitet är dimensionerad enligt företagets behov.
 • Kan du öka sötvattentillgångarna eller förbättra vattnets kvalitet i samarbete med andra lokala aktörer? Ta reda på hurdan vattenkonsumtion andra aktörer i närområdet har och om den är förenad med utmaningar.    
 • Använd bara ekologiska tvätt- och rengöringsmedel och låt inga andra medel hamna i avloppet.
 •  Kan du ta tillvara regnvatten och använda det för ditt företags behov?  
 • Undvik att sälja buteljerat vatten som transporterats långa vägar och informera i stället dina kunder om företagets tappställen. Berätta för kunderna var vattnet kommer ifrån och ge dem råd om hur de kan använda vatten sparsamt.
 • Ta reda på hur vatten används vid produktionen av de råvaror och material som ditt företag använder. Många produkter kan ha ett överraskande stort vattenfotavtryck när hela produktions- och värdekedjan beaktas.  

”Av den finska konsumentens genomsnittliga vattenfotavtryck utgörs under fem procent av direkt vattenkonsumtion. Resten utgörs av det dolda vatten som används för att producera köpta varor och tjänster i Finland eller utomlands.” 

Sköt naturen som dig själv

Med biologisk mångfald avses mångfalden av arter och gener i världen eller i en viss biotop. I Finland har man identifierat 50 000 arter, varav ca 20 000 lever i skogen. Dessutom finns det ett rikt mikrobiom i marken, och dessa mikroorganismer erbjuder näring för groende frön, bryter ner döda växter och binder det kol som frigörs från dem i marken. Kolbindningen påskyndas av de växter ovan mark som binder koldioxid från luften genom assimilation. En artrik och varierande jordmån tillsammans med de växter och träd som växer på marken kan därför aktivt motverka klimatförändringen. Markens mikroorganismer behöver likväl tillräckligt med organiskt material för att må bra – såväl i skogen som på åkern. 

Vad gäller Skärgårdshavet gör de talrika naturtyper som finns under och ovan vattenytan området till ett av Finlands artrikaste. Havsnaturen i Skärgårdshavet är dock känslig för förändringar, eftersom endast få arter är anpassade till vatten med låg salthalt. Även små förändringar i artuppsättningen kan därför få stora konsekvenser för ekosystemet.   

Du kan använda listan nedan för att fundera på hur ditt företag inverkar på den biologiska mångfalden och vad du kan göra för att den ska bevaras i Skärgårdshavet.

Prova åtminstone följande: 

 • Brukar du jorden? Sörj för att mikroberna i åkerjorden är livskraftiga och bekanta dig med regenerativ odling. Genom den förbättras förhållandena för växterna, binds du kol i marken och bevaras livsmiljöer med stor biologisk mångfald. Läs mer om regenerativ odling här: https://www.bsag.fi/sv/regenerativt-jordbruk/(gå till extern sida) 
 • Om du inte har egna odlingar, stöd jordbrukare som övergår till regenerativ odling. Fråga hur maskarna och mikroberna i marken mår. Spana in åkrar som grönskar sent på hösten och tidigt på våren. När en åker är växttäckt under vintern minskar erosionen samtidigt som ett växttäcke binder kol effektivt hela året. 
 • I Skärgårdshavet är traditionslandskapen, de öppna ängarna och torrängarna, artrika livsmiljöer. Röj upp enbuskmarker, låt ängar och torrängar blomstra och så ängsväxter i ställe för en gräsmatta på ditt företags område. Anlita traditionell arbetskraft i traditionslandskapet: låt får och kor från närområdet beta där.     
 • Är vassruggen i ditt vattenområde stor eller liten? Kväver den livsmiljöer eller erbjuder den lekplatser för fiskar? Binder den näringsämnen i vattnet eller orsakar den metanutsläpp? Vassen medför både fördelar och olägenheter. Som material utgör strået närings- och energirik biomassa. Läs mera och hitta sätt att utnyttja din vassrugg (på finska): https://www.ely-keskus.fi/web/ruoko/jarviruoko(gå till extern sida)  
 • Äger du skog? Tillämpa kontinuerlig beståndsvård, det vill säga avverka bara en del av träden åt gången och odla träd av olika storlek och ålder. Lämna hyggesavfall och murkna träd som mat och livsmiljö för småkryp och mikroorganismer. På detta sätt möjliggör du förekomsten av livsmiljöer med stor biologisk mångfald och kolbindning i marken.  
 • Vilka produkter från skogsindustrin utnyttjar du i din företagsverksamhet? Fråga din trävaruleverantör varifrån och från vilket slags skog virket kommer. 
 • Kan du välja certifierade produkter från skogs- och livsmedelsindustrin eller säkerställa att produkterna är ansvarsfulla på något annat sätt. Ju kortare produktionskedjan är, desto lättare är det att utreda ansvarsfullheten. 
 • Kan du beakta vårens smältvatten vid underhållsarbeten? Vid snösmältningen transporterar småvatten skadliga ämnen betydligt snabbare än under andra delar av året. Schemalägg därför underhållsarbetena så att det inte uppstår risk för att gifter, kemikalier och fasta substanser transporteras till havet. 
 • Kan du minska belastningen på naturen under sommaren och erbjuda dina tjänster utanför sommarsäsongen? Kanske du kan göra det möjligt för kunderna att i all enkelhet beundra flyttfåglarna och vårsolen eller bjuda på den höstliga stjärnhimlen för den som törstar efter upplevelser?

UPPGIFT: Fundera hur årstiderna inverkar på ditt företags verksamhet. Är årstidsväxlingarna till nytta eller skada för ditt företag? Hur kan du bättre utnyttja årstidernas olika egenskaper i din företagsverksamhet?  

Var ansvarsfull också i dina relationer till människorna omkring dig

En företagsverksamhet som tar hänsyn till miljön är en summa av många delar. En enskild persons handlingar och beslut har betydelse, och effekten blir ännu större när vi tar med andra i förändringen. Ansvarsfullhet innefattar också hur vi bemöter varandra och bär ansvar för våra egna sociala gemenskaper. 

På listan nedan hittar du tips för hur du tar hänsyn till människor i din verksamhet och skapar engagemang för att handla ansvarsfullare. 

Prova åtminstone följande: 

 • Klargör på vilket sätt ni bemöter andra människor – arbetstagare, underleverantörer och kunder – i ditt företag. Skapa gemensamma spelregler som alla förbinder sig att följa. 
 • Om du har arbetstagare, se till att lönenivån är rättvis för alla arbetstagare och att arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter alltid iakttas. Se också till att det i lönesättningen inte förekommer någon diskriminering grundad på ålder, kön eller sexuell läggning, 
 • Diskutera åtgärder som anknyter till miljöansvaret med dina anställda, och hjälp dem förstå vilken betydelse även små insatser, såsom ansvarsfull vattenanvändning eller återvinning av plast, har. 
 • Hur ansvarsfulla är de val som dina underleverantörer gör? När du förstår dina egna ansvarsfulla insatser kan du också utmana dina underleverantörer att syna sin verksamhet genom samma lins. Kom ihåg att dina underleverantörers val inverkar också på ditt miljöavtryck. Genom att hjälpa dem hjälper du också dig själv. 
 • Vägled dina kunder så att de förstår sin roll i ditt företags strävan att fungera ansvarsfullt. Om du tillverkar produkter, ge tydliga anvisningar om återvinnig eller återanvändning på förpackningen. Om du producerar tjänster, vägled dina kunder om hur de handlar med respekt för naturen på dina verksamhetsställen. 
 • Om du lyckades i dina egna insatser för ökad ansvarsfullhet, berätta om det också för andra företagare och underleverantörer i din region. Ditt exempel kan inspirera andra till förändring. 
 • Om och när ditt företag når framgång och ger vinst, överväg olika sätt att donera en del av vinsten till miljöskydd eller projekt eller grupper som främjar ansvarsfull verksamhet. Läs mera. 

UPPGIFT: Undersök vilket slags nätverk av människor du hör till och vem du kan influera. Rita ditt nätverk till exempel som en tankekarta och fundera på hur du skulle kunna hjälpa dem som hör till nätverket att granska sin egen miljöpåverkan eller vad ni skulle kunna göra tillsammans. 

Rapportera och informera om företagsansvar

Syftet med ansvarskommunikationen är att öppet talar om för kunderna och samarbetspartnerna vilka åtgärder för ökad ansvarsfullhet som ditt företag planerar eller redan har vidtagit. Genom tydlig kommunikation till kunderna med företagets egen röst och stil kan företaget stärka sitt brand och kundernas förtroende för företaget. Ansvarskommunikationen ska likväl grunda sig på praktiska åtgärder och handlingar. Utnyttja de tips för att utveckla ditt företags ansvarskommunikation som ges nedan. 

Prova åtminstone följande: 

 • Informera kunderna om planer och små framsteg. Redan en liten förändring i riktning mot större ansvarsfullhet intresserar kunder. Allt behöver inte vara färdigt genast. 
 • Engagera hela personalen i företagets insatser för ökad ansvarsfullhet och i planeringen av dem. Begrunda vad begreppet ansvarsfullhet omfattar ur ditt företags synvinkel. Genom intern kommunikation blir ansvarsfullheten en gemensam angelägenhet.
 • Välj sådana underleverantörer eller underentreprenörer som aktivt arbetar för att utveckla sin egen ansvarsfullhet. Informera dina kunder också om ansvarsfullheten i ditt företags samarbetspartners verksamhet.   
 • Be dina kunder om respons och förslag i syfte att utveckla företagets ansvarsfullhet. På så sätt får du veta vad kunderna uppskattar. 
 • Kommunikationen om ansvarsfullheten ska utformas i överensstämmelse med företagets kultur – använd berättelser, videor, artiklar och olika kanaler där du på ett konkret sätt visar vad du gör för att främja ansvarsfullhet.   
 • Om du beräknar ditt företags klimatavtryck eller annan miljöpåverkan, kommunicera informationen öppet till alla dina arbetstagare och till dina kunder. Redogör också för åtgärder som du har vidtagit för att bättre uppfylla ditt miljöansvar. Öppenhet gör det möjligt att lära sig.
 • Lyft fram ansvarsfullheten i marknadsföringen av företagets produkter eller tjänster. På så sätt kan du profilera dig gentemot andra aktörer och öka sannolikheten för att ditt företag fastnar i kundernas minne.
 • Kom ihåg att berätta om iföretagets insatser för hållbarhet och ansvarsfullhet när du möter kunder – möten ansikte mot ansikte är ett effektivt sätt att lämna spår i minnet. 

UPPGIFT: Hitta företag i din bransch som informerar om sin ansvarsfullhet på ett eller annat sätt. Kan du följa deras exempel i ditt eget företag i kommunikationen om företaget och dess ansvarsfullhet? Eller fungerar något annat sätt att kommunicera bättre för ditt företag? 


4. Lämna ett positivt handavtryck – agera ambitiösare och inspirera andra

Utöver fotavtryck talas det numera allt oftare även om handavtryck i samband med koldioxid eller vatten och om naturpositiva handlingar. Med hjälp av dessa termer försöker man beskriva en situation där människans verksamhet förbättrar miljöns tillstånd snarare än försämrar det. Detta innebär att fördelarna för miljön är större än nackdelarna. 

När man talar om nettopositiv verksamhet, granskar man ofta stora geografiska helheter: ett företag kan uppnå nettopositiv påverkan t.ex. genom att plantera skog på andra sidan jordklotet och på detta sätt minska koldioxidutsläppen mer än vad företaget självt producerar.

Det går också att lämna ett positivt handavtryck i den egna närmiljön. I Skärgårdshavet finns det mycket att göra för en ambitiös aktör. Det lönar sig dock att komma ihåg att det inte går att köpa sig fri från ett dåligt samvete till följd av dåliga gärningar genom att utföra goda gärningar. Bekanta dig med listan nedan och fundera över hur ditt företag kan agera på ett mer ambitiöst sätt än tidigare och även inspirera andra att lämna ett positivt handavtryck på miljön.

Prova åtminstone följande:

 • Delta i skyddet av gammelskog, plantera träd på företagets gård eller köp en bit urskog.
 • Bygg fågelholkar som en del av en rekreationsdag som företaget ordnar. Bygg och sätt upp holkarna på en plats som ni valt tillsammans. 
 • Delta i slåttern av värdefulla ängar eller torrängar i Skärgårdshavet eller hjälp till att transportera betesdjur från en närliggande djurgård till skärgårdsängarna.
 • Välj ett lämpligt strandområde på kartan där ditt företag kan plocka skräp. Ni kan dela upp skiftena mellan alla arbetstagare, eftersom detta går att upprepa flera gånger t.ex. under en kvällsrunda eller en hundpromenad. 
 • Anteckna artobservationer och meddela observationerna till webbplatsen www.laji.fi(gå till extern sida). På detta sätt kan du stödja forskning om artinformation.
 • Anmäl ditt företag som månadsgivare för en förening eller en stiftelse, t.ex. stöd för skydd av Östersjön. 
 • Stöd innovationer som avlägsnar koldioxid eller upprätthåller den biologiska mångfalden.
 • Diskutera med andra företagare. Hur kan ni tillsammans t.ex. påverka underleverantörers verksamhetssätt?
 • Engagera dina kunder i naturvårdande insatser.
 • Kom du på något annat? Berätta om detta också för dina arbetstagare och andra företagare i branschen. 

UPPGIFT: Vad kan du eller ditt företag göra för att stödja klimatet eller Skärgårdshavet under inkommande år? Får du också med dig andra människor på detta?