Gå till innehållet

Tillstånd för företagare

En omsorgsfullt gjord lov- eller tillståndsansökan försnabbar ofta ansökningsprocessen.

Bygglov och ansökningar

Byggande, ombyggnad, utvidgning, utförande av stora renoveringar och betydande ändring av användningsändamålet kräver i allmänhet lov av byggnadstillsynen.

Kimitoöns kommun använder digital lovhantering. Lov- och tillståndsansökningar hanterar du smidigt via tjänsten Lupapiste.fi.

De flesta loven beviljas av en byggnadsinspektör. Behandlingstiden är cirka fyra veckor, beräknat från det att ansökan är fullständig, på våren är behandlingstiden dock längre. För att ansökan ska hinna behandlas före sommarperioden ska kompletta ansökningar lämnas in till byggnadstillsynen senast under april månad.

Miljötillstånd

Miljötillsynen hanterar bland annat miljötillstånd.

Hälsoskydd, livsmedel samt tobaks- och nikotinpreparat

Till miljöhälsovårdens uppgifter hör livsmedelstillsyn, övervakning enligt hälsoskyddslagen inklusive tillsyn över inomhusluft i bostäder och offentliga lokaler, övervakning av hushålls- och badvatten, veterinärvård, djurskydd samt tillsyn enligt tobakslagen.

Torgförsäljning

Kimitoöns kommun erbjuder torgförsäljningsplatser i Kimito och Dalsbruk.

Tillstånd för allmänna områden

Tillstånd behövs för att arrangera olika evenemang på allmäna områden (bl.a. torg).