Gå till innehållet

Syner och inspektioner

I tillståndsbesluten bestäms vilka syner som skall beställas av byggnadstillsynsmyndigheten.Ansvariga arbetsledaren beställer synerna  direkt av byggnadsinspektör Johnny Karlsson(gå till extern sida). Antalet syner för ett byggprojekt varierar beroende av byggandets art, för mindre projekt räcker det oftast med lägessyn och slutsyn.

Inledande syn

Inledande syn utförs oftast av den som behandlar lovet, före ansökan behandlas.

Lägessyn

Vid lägessynen granskar byggnadsinspektören att byggnadens plats är den som fastställts i lovet.

Inledande möte (bostadshus och större projekt)

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att det inledande mötet hålls innan byggnadsarbetet påbörjas. Vid det inledande mötet ska åtminstone byggnadstillsynsmyndighetens representant, den som påbörjar byggprojektet eller en representant för denna, huvudprojekteraren för byggnaden samt den ansvarige arbetsledaren vara närvarande.

Vid det inledande mötet konstateras och protokollförs de skyldigheter som gäller den som påbörjar byggprojektet, de centrala aktörerna i planeringen och byggnadsarbetet och deras granskningsuppgifter, myndighetssyn och myndighetsinspektioner samt övriga utredningar och åtgärder som behövs med tanke på kvaliteten på byggandet. De förfaranden som avtalats vid det inledande mötet ska iakttas i byggnadsarbetet

Påbörjande av byggnadsarbete

Innan byggnadsarbete som kräver tillstånd eller anmälan påbörjas ska en anmälan om påbörjande av byggnadsarbete göras till byggnadstillsynsmyndigheten. Någon anmälan om påbörjande av byggnadsarbete behöver inte göras om det har hållits ett inledande möte innan byggnadsarbetet påbörjas.

Konstruktionssyn

Konstruktionssynen beställs då byggnadens bärande konstruktioner och förstyvningar i sin helhet är klara men ännu öppna.

Ibruktagningssyn (bostadshus och större projekt)

Innan man kan flytta in eller tar i bruk den nya byggnaden/tillbyggnaden ska den godkännas av byggnadstillsynsmyndigheten. Ibruktagningssynen kan göras för hela byggnaden eller delar av den. Vid synen granskar man att byggnaden är säker, sund och användbar.
Innan ibruktagningssynen beställs skall följande beaktas:

Slutsyn

Vid slutsynen skall, förutom det vid ibruktagningssynen nämnda, även följande beaktas:

Ta kontakt