Gå till innehållet

Undantag och planeringsbehovslösning

Om man i samband med byggande vill avvika från en plan eller en bestämmelse, en föreskrift, ett förbud eller en annan begränsning, exempelvis byggnadsordningen, behövs ett undantagslov före bygglovet.

Enligt lagen krävs ett särskilt skäl för att ett undantag ska kunna beviljas. Därför är det mycket viktigt att sökanden i sin ansökan anger de särskilda skälen för undantaget. Ett särskilt skäl är i allmänhet kopplat till markanvändningen. En ansökan om undantagslov ska grunda sig på skäl som exempelvis förbättrar platsens boende- eller verksamhetsmiljö.

Ett särskilt kan inte vara personligt eller privat. Undantaget beviljas platsen, inte sökanden. Undantagslovet förblir i kraft även om byggplatsen byter ägare.

Om det finns särskilda skäl för undantaget kan myndigheten överväga om det är ändamålsenligt att bevilja ett undantagslov eller om det är bättre att utreda saken med planläggning. Med planläggning kan man bättre garantera jämlik behandling av markägare och göra en mer omfattande bedömning av konsekvenserna.

Enligt § 171 i markanvändnings- och bygglagen får ett undantag inte medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen. Det får inte heller försvåra uppnående av målen för naturvården eller uppnående av målen för skyddet av den byggda miljön.

Undantag får inte beviljas om det leder till byggande med betydande konsekvenser eller om det har avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda skadliga konsekvenser.

Planeringsbehovslösning behövs när det planeras markanvändningsåtgärder på ett område som i kommunens byggnadsordning har definierats som område i behov av planering, samt för åtgärder som på grund av miljökonsekvenserna kräver utförligare övervägande.

Behandlingstiden för undantagslov och planeringsbehovslösning är 4–6 månader och ansökningarna behandlas i den ordning de kommer till kommunen.

Beslutet är i kraft i två år och under denna tid ska bygglov sökas för projektet.

Ansökningar

Ansökningarna lämnas in via tjänsten Lupapiste.fi(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).

Om du inte har tillgång till dator, e-post eller bankkoder så kan lovansökan fyllas i elektroniskt på planläggningsenheten (Vretavägen 19, 25700 Kimito).

Till ansökan bifogas en situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 uppgjord av en kompetent planerare, enligt Finlands Byggbestämmelsesamling A1-2. Ur situationsplanen bör framgå bl.a. eventuella befintliga byggnaders placering och den planerade byggnadens placering, eventuella vatten- och avloppsledningar samt behandlingssystem för avloppsvatten, disposition av gårdsplanen, officiella beteckningar, väderstreck, höjdkurvor samt byggnadsplatsens omgivning.

Till ansökan bifogas förutom situationsplan, bestyrkta högst 6 månader gamla intyg om lagfart (eller köpebrev), fastighetsregisterkarta och fastighetsregisterutdrag. Kommunen kan bifoga handlingarna mot ersättning (18 euro/st). Kommunen bifogar ett bestyrkt planutdrag mot ersättning (25 euro).

Kommunen kan sköta hörandet av grannar mot ersättning (60 euro/st).

Ansökningar i pappersform

Ansökningar kan fortfarande lämnas in i pappersform, även om e-tjänsten Lupapiste(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) är smidigare. Ansökningar i pappersformat förs in i Lupapiste av kommunen. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten, grannehöranden samt eventuella övriga handlingar till:

Kimitoöns kommun
Planläggningsenheten
Vretavägen 19
25700 Kimito

Situationsplanen, uppgjord enligt beskrivningen ovan, skickas i pdf-format till adressen plan@kimitoon.fi